Play

Центр підтримки +380931708704

  Оферта

  В даному розділі ви можете ознайомитись
  з нашими публічними договорами, офертами.

  1. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).
  2. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
  3. Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.
  4. Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).
  У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
  5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.

  6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов'язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.

  1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення замовником плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

  1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати, Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

  1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з оплати замовлених Послуг.

  1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

  6. Предмет договору, що саме ви пропонуєте потенційним клієнтам, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги, на умовах цього Договору.

  7. Вартість товару/послуги/виконання робіт – прораховується індивідуально, враховуючи специфіку інтернет-послуг.

  8. Порядок надання послуг/виконання робіт/поставки (продажу) товарів: зазначається об’єм, конкретний вид послуги/роботи (асортимент товару, об’єм якого визначається вибором покупця і описати яким чином це має відбуватися на вашому сайті);

  9. Порядок поставки, прийому рекламацій (претензій) по якості, комплектності товару чи якості послуг/виконання робіт, порядок повернення коштів і т.д.;
  10. Права та обов’язки сторін;

  11. Гарантійний строк – для товарів, чи сервісне обслуговування, технічна підтримка – для послуг/виконання робіт.

  12. Відповідальність – ваша, як виконавця і клієнта, у випадку порушення умов цього договору.

  13. Строк дії договору, порядок внесення змін та доповнень до Договору.

  14. Порядок обробки персональних даних Замовника отриманих в результаті виконання публічного Договору.

  14. Реквізити Виконавця.

  м. Бровари

  Фізична особа - підприємець Гребеник Юрій Валерійович, іменований надалі «Виконавець», що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців номер запису в реєстрі № 2 053 000 0000 004064 від 05.04.2018 року, та _____________________________________________ іменований надалі «Замовник», надалі разом іменовані «Сторони», окремо іменовані «Сторона», дійшли згоди і уклали цей Договір (далі - Договір) про наступне:

  1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

  Сторони домовляються, що в рамках цього Договору, наведені нижче терміни, вживаються в такому значенні:
  1.1. Технічне завдання на створення сайту (далі ТЗ) - містить детальний перелік функціональних блоків, модулів і технічних вимог, що визначають вартість робіт, і є окремими етапами виконання робіт за цим Договором.
  1.2. Прототипи сайту - схема розташування розділів, інформаційних блоків і навігаційних елементів, виконана в чорно-білому варіанті. Прототипи сторінок показують наповнення сторінок, а не їхнє майбутнє графічне оформлення (дизайн).
  Прототип виконується перед виготовленням оригінал-макету сайту і дає уявлення про структуру сайту, елементах інтерфейсу користувача, їх положенні, а також показує взаємозв'язок між сторінками сайту.
  1.3. Дизайн-макет сайту (далі Дизайн) - візуальне оформлення сайту на основі структури, зазначеної в прототипах сайту. Створення дизайну передбачає розробку концепції дизайну та ескізів сторінок, зазначених у ТЗ.
  1.4. Тимчасовий хостинг - тимчасова послуга з надання обчислювальних потужностей для розміщення інформації на сервері на період терміну дії Договору.
  Дана послуга надається хостинг-провайдером Виконавця.
  1.5. Постійний хостинг - послуга з надання обчислювальних потужностей для розміщення інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі Інтернет. Дана послуга надається хостинг-провайдерами і не пов'язана з процесом розробки сайту. Розмір абонентської плати і умови надання хостингу є предметом окремої домовленості з хостинг-провайдером.
  1.6. Реєстрація доменного імені сайту (далі Реєстрація домену) - послуга з надання прав на використання унікального імені сайту, що надається провайдерами. Розмір абонентської плати і умов використання домену є предметом окремої домовленості з провайдером і закладається в ціну робіт за даною угодою тільки при наявності відповідної письмової домовленості з Виконавцем.
  1.7. Об'єкти, які охороняються авторським правом - відповідно до законодавства України в створюваному Сайті присутні наступні об'єкти, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність: - комп'ютерні програми; - бази даних; - літературні письмові твори публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті); - музичні твори з текстом і без тексту; - аудіовізуальні твори; - анімаційні твори; - твори художньої творчості; - фотографії і фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії; - ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, твори, які стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; У створюваному Сайті можуть бути присутні не всі об'єкти, зазначені в цьому пункті, а так само можуть бути присутніми об'єкти авторського і суміжних прав, які не вказані в цьому пункті.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання виконати роботи зі створення веб-сайту, відповідно до Технічного завдання, яке затверджується Сторонами шляхом його підписання у вигляді Додатку №1 до цього Договору (далі ТЗ), що є його невід’ємною частиною, а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти та оплатити виконані роботи.
  2.2. Замовник зобов'язується забезпечити умови та надати інформацію, документи, необхідні Виконавцю, для виконання останнім своїх зобов'язань.
  2.3. Виконавець зобов'язується передати Замовнику виключні майнові права на використання об'єктів інтелектуальної власності, зазначені в статті 12 цього Договору на умовах відчуження в повному обсязі, якщо такі створюються в результаті виконання робіт по створенню веб-сайту.

  3. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ І ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

  3.1. Роботи зі створення веб-сайту починають здійснюватись на наступний робочий день після отримання Виконавцем передоплати, обумовленої в п.6.4.1 цього Договору та виконання Замовником вимог п. 5.1. даного Договору.
  3.2. Сторони встановили що найменування, зміст, перелік, терміни та порядок виконання етапів робіт зі створення веб-сайту визначається у Технічному завданні, що є невід’ємним додатком до цього Договору.
  3.3. Найменування, зміст і терміни виконання етапів робіт зі створення веб-сайту можуть бути змінені лише, шляхом підписання Сторонами відповідних Додаткових угод до цього Договору.
  3.4. Порядок здачі-приймання виконаних робіт:
  3.4.1. Після завершення виконання робіт за цим Договором, Виконавець передає Замовнику результати цих робіт разом з відповідним актом здачі-приймання виконаних робіт в терміни згідно ТЗ.
  3.4.2. Замовник приймає передані роботи в терміни, передбачені Технічним завданням до цього Договору, шляхом підписання акту здачі-приймання виконаних робіт.
  3.4.3. У разі, якщо Замовник не погоджується з результатами переданих йому Виконавцем виконаних робіт, то, в терміни, відведені для прийому Замовником робіт, він направляє Виконавцю письмові зауваження та побажання щодо коригування результатів виконаних Виконавцем робіт. Всі зауваження та побажання Замовника, не повинні виходити за межі затвердженого Технічного завдання.  Письмові зауваження замовник надсилає виконавцю в електронному листі.
  3.4.4. У разі якщо Виконавець не має технічної можливості внести відповідні правки в результати виконаних робіт у строки, він письмово повідомляє про це Замовника з обов'язковим зазначенням причин збільшення термінів і вказує термін, необхідний для завершення робіт. Терміни виконання робіт в цьому випадку збільшуються на час, вказаний Виконавцем в такому письмовому повідомленні.
  3.5. У разі, якщо Замовник, в терміни, передбачені Технічним завданням, не підписує наданий йому Виконавцем, Акт здачі-приймання виконаних робіт і не надає письмові зауваження та побажання щодо коригування результатів виконаних Виконавцем робіт, то такий Акт підписується Виконавцем в односторонньому порядку, вважається оформленим належним чином, а роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті.
  3.6. Якщо інше не обумовлено в Додатку до Договору, Замовник має право розірвати Договір в будь-який момент до завершення робіт Виконавцем, письмово попередивши про це Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору.
  3.7. При розірванні Договору Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити фактично виконані Виконавцем роботи не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дня розірвання Договору. У разі порушення цього терміну, Договір вважається чинним до виконання Замовником свого зобов'язання по оплаті виконаних робіт.
  3.8. При розірванні Договору в порядку, передбаченому п. 3.6. цього Договору, внесена Замовником передоплата згідно з пунктом 6.4.1. цього Договору не повертається. Дана сума є винагородою за проведені Виконавцем роботи по підбору і налаштуванню шаблону сайту, необхідного для виконання робіт, та інші роботи.
  3.9. Всі вимоги про доробки та побажання Замовник надсилає Виконавцю на його електронну пошту: ceo@web1.studio, та/або в Телеграм: @web1ua чи  Viber: +380931708704.
  3.10. У разі несвоєчасного внесення оплати згідно п. 6.4. цього Договору та / або ненадання інформації згідно з пунктом 5.1. цього Договору, узгодження етапів робіт та терміни їх виконання переносяться та узгоджуються додатково.

  4. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  4.1. Якісно, відповідно до цього Договору, додатків та додаткових угод до нього виконати роботи.
  4.2. Дотримуватися термінів реалізації етапів робіт зі створення веб-сайту, які зазначені у Технічному завданні, що є додатком до даного Договору.
  4.3. Розпочинати надання послуг по наступному етапу, тільки після прийняття Замовником робіт по попередньому етапу.
  4.4. На вимогу Замовника інформувати останнього про хід виконання робіт (в термін не більше 3-х робочих днів з моменту запиту).
  4.5. Передати результати виконаної роботи, після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт та повної оплати робіт Замовнику передаються ключі (коди доступу), технічна документація і сайт переноситься на домен і хостинг Замовника.
  4.6. Виконавець зобов'язаний перенести сайт Замовника на постійний хостинг, рекомендований замовником протягом обумовленого Сторонами терміну, після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт.
  4.7. Наповнення сайту інформацією, а також будь-які додаткові роботи, не зазначені в ТЗ, оформляються у вигляді Додатку до цього Договору, додатково оплачуються Замовником і виконуються Виконавцем після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт за цим Договором , а також після повної оплати Замовником додаткових робіт.
  4.8. Виконавець має право залучати до виконання Договору третіх осіб без додаткового узгодження з Замовником.

  5. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

  5.1. Надати необхідні матеріали та інформацію для виконання роботи, яка не суперечить чинному законодавству України, до початку робіт (роботи по прототипуванню сайту, можуть бути розпочаті тільки після отримання даних матеріалів):
  - доступ до управління доменом, якщо він зареєстрований Замовником;
  - brand-book або окремі елементи фірмового стилю (при наявності таких у Замовника)
  - логотип в форматі * .cdr, * .psd і фірмовий шрифт;
  - фотографії та інші графічні зображення в форматах * .jpg, * .gif, * .bmp,* .cdr, * .psd;
  - будь-яка інша текстова та графічна інформація, прописана в ТЗ, яку надає Замовник в готовому вигляді для розміщення в електронній формі;
  - новини або статті та інша інформація, передбачена в ТЗ яку надає Замовник в готовому вигляді для розміщення в електронній формі. Тексти в форматі * .doc, * .odt, таблиці в форматі * .xls;
  5.1.1. В термін не пізніше 14 робочих днів з моменту підписання даного Договору надає інші інформаційні матеріали, в тому числі тексти всіх основних розділів сайту в форматі * .doc, * .odt, таблиці в форматі * .xls, і інші текстові і графічні елементи і матеріали, описані в ТЗ.
  5.1.2. У разі, якщо Замовник не виконує вимоги п. 5.1.1. цього Договору в повному обсязі, то результат робіт передається Замовнику без наповнення і викладення на робочий хостинг-майданчик і доменне ім'я. Роботи Виконавця вважаються виконаними і підлягають оплаті Замовником в повному обсязі.
  5.2. Своєчасно погоджувати етапи робіт, згідно ТЗ та надсилати Виконавцю повідомлення про затвердження кожного етапу на електронну пошту: ceo@web1.studio . Такі повідомлення мають юридичну силу і є чинними при вирішення спірних питань. У випадку ненадходження повідомлення про затвердження етапу чи зауважень відповідно до термінів згідно ТЗ, етап вважається автоматично погодженим і Виконавець має право приступати до виконання наступного етапу.
  5.3. Своєчасно оплачувати роботу Виконавця в розмірі і терміни, передбачених в розділі 6 даного Договору.
  5.4. Замовник не має права вимагати від Виконавця виконання додаткових робіт, які:
  ● Не передбачені в ТЗ (Додаток №1 до даного Договору);
  ● Суперечать результатам робіт по завершених етапах, згідно ТЗ.
  ● Суперечать можливостям обраного шаблону.
  5.5. Замовник призначає зі свого боку відповідального фахівця __________________________, надавши йому такі повноваження:
  ● збір та надання інформаційних матеріалів;
  ● представлення інтересів Замовника в узгодженні робочих питань;
  ●затвердження робіт Виконавця;
  ● узгодження бюджетів та умов виконання додаткових робіт.
  5.6. У разі, якщо Замовник здійснює заміну відповідальної особи, він зобов'язаний повідомити про це Виконавця шляхом письмового повідомлення на електронну пошту: ceo@web1.studio, та/або в Телеграм: @web1ua чи  Viber: +380931708704.
  5.7. Замовник має право перевіряти хід і якість роботи, виконуваної Виконавцем, не перешкоджаючи здійсненню господарської діяльності.

  6. ЦІНА РОБІТ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ РОЗРАХУНКІВ

  6.1. На момент підписання цього Договору загальна вартість робіт є сумою вартостей всіх послідовних етапів створення сайту (виконання робіт), визначається на основі ТЗ і становить ____________ грн. 00 коп. (____________________ грн. 00 коп.) без ПДВ.
  6.2. Якщо вартість робіт за цим Договором, є меншою ніж 10 000 (десять тисяч) гривень, то такі роботи можуть виконуватися без підписання ТЗ. Оплата Замовником рахунку за такими роботами є підтвердженням узгодження видів, ціни і обсягів даних робіт. За фактом надання таких робіт підписується акт здачі-приймання робіт.
  6.3. Ціна може бути змінена лише за письмовим погодженням Сторін, шляхом підписання відповідних Додаткових угод до цього Договору.
  6.4. Порядок оплати робіт по створенню веб-сайту ділиться на 2 етапи:
  6.4.1. Передоплата в розмірі 50% від загальної вартості робіт, передбачених п. 6.1. цього Договору, сплачується протягом 3 (трьох) робочих днів, після підписання цього Договору.
  6.4.2. Решта 50% вартості робіт, передбаченої п. 6.1. цього Договору сплачується на протязі 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження Замовником прийняття робіт по етапу 2, шляхом надсилання письмового повідомлення на на електронну пошту: ceo@web1.studio, та/або в Телеграм: @web1ua чи  Viber: +380931708704.
  6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі порушення Замовником строків розрахунків, визначених цим Договором та Додатками до нього, більш ніж на 5 (п'ять) банківських днів.
  6.6. У разі неможливості виконання роботи, з причини, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в розмірі фактично виконаних Виконавцем робіт. Передоплата, передбачена п. 6.4.1. цього Договору, не повертається.

  7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  7.1. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення і змісту даного Договору, включаючи будь-які додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей даного Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації.
  7.2. Виконавець зобов'язаний не допускати до наявних, у зв'язку з виконанням даного Договору, документів осіб, які не мають на це відповідних повноважень.
  7.3. В рамках даного Договору Сторони передають один одному конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані третіх осіб. Сторони зобов'язуються не використовувати дану конфіденційну інформацію для того, щоб намагатися здійснити наймання фахівців іншої Сторони, прямо залучених до надання послуг (виконання робіт) протягом терміну дії Договору, а також протягом 2 (двох) років після його припинення. Потрібно роз'яснення з цього пункту.

  8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  8.1. Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України та цим Договором.
  8.2. У разі пред'явлення Виконавцю претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв'язку з використанням інформаційних матеріалів, наданих Замовником, на виконання умов даного Договору, Замовник зобов'язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Виконавця. А в разі виникнення витрат і збитків у Виконавця, відшкодувати їх в повному обсязі.
  8.3. У разі пред'явлення Замовнику претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв'язку з використанням інформаційних матеріалів, які не передавались Замовником Виконавцю в порядку виконання своїх зобов'язань за цим Договором, представлених на сайті, Виконавець зобов'язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Замовника. У разі виникнення витрат і збитків у Замовника, Виконавець зобов'язується відшкодувати їх в повному обсязі.
  8.4. Замовник, в разі порушення ним авторських і / або суміжних прав Виконавця, відповідає за кожен факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.
  8.5. Виконавець, в разі порушення ним авторських і / або суміжних прав Замовника, відповідає за кожен факт порушення в повному обсязі, передбаченому законодавством України.
  8.6. При порушенні Виконавцем терміну здачі сайту відповідно до розділу 3 цього Договору з вини останнього, Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1% від вартості робіт згідно п.6.1. Договору за кожен день прострочення, але не більше ніж 100% від загальної вартості робіт по Договору.
  8.7. При порушенні Замовником термінів оплати робіт, які встановлені  цим Договором, або узгодження по етапах робіт за цим Договором, Замовник сплачує Виконавцю неустойку в розмірі 0,1% від вартості робіт згідно п.6.1. Договору за кожен день прострочення, але не більше ніж 100% від загальної вартості робіт по Договору.
  8.8. Виконавець не несе відповідальності за якість ліній зв'язку, програмного забезпечення і комп'ютерів, наданих іншими організаціями.
  8.9. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
  8.10. У разі якщо сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, спори вирішуються в суді відповідно до законодавства України.

  9. ГАРАНТІЇ ВИКОНАВЦЯ

  9.1. Виконавець гарантує якість наданих послуг відповідно до ТЗ протягом (одного) календарного місяця (гарантійного терміну) з моменту закінчення виконання робіт і дати підписання акту виконаних робіт за даним Договором.
  9.2. Гарантійне зобов'язання припиняється в наступних випадках:
  9.2.1. Якщо порушення роботи сайту сталося не з вини Виконавця.
  9.2.2. За втручання в роботу сайту з боку Замовника будь-яким способом, крім доступу, наданого Виконавцем, згідно п. 4.5. даного Договору.
  9.2.3. При порушенні роботи сайту Замовником або третіми особами, які отримали доступ до сайту або хостингу Замовника без відома або провини Виконавця (включаючи зараження вірусом або злом внаслідок використання сторонніми особами вразливостей системи управління сайтом).
  9.2.4. Якщо Замовник не надав повний доступ до аккаунту хостинг провайдера Виконавцю, з подальшим обмеженням прав доступу.
  9.2.5. При переробці кодів або дизайну сайту Замовником або третьою стороною.
  9.2.6. Зміни модулів CMS, в тому числі зміна налаштувань модулів щодо коректних попередньо встановлених Виконавцем, установку сторонніх модулів, неузгоджених з Виконавцем.
  9.2.7. Зміни налаштувань хостингу, в тому числі доступів (FTP, SSH, MySQL, панель управління хостингом, управління доменом, управління NS-серверами).
  9.2.8. Обраний шаблон не підтримує необхідну зміну або модуль.
  9.3. У випадку наявності претензій до якості наданих Виконавцем послуг протягом гарантійного терміну експлуатації сайту, Замовник зобов'язаний негайно сповістити Виконавця на електронну пошту: ceo@web1.studio Виконавець зобов'язується розглянути претензії до якості наданих Виконавцем послуг протягом 3-х робочих днів з моменту їх надходження. Якщо претензії до якості наданих Виконавцем послуг відповідають гарантійним вимогам, Виконавець складає Акт, яким фіксує дефекти та узгоджувальний порядок і термін їх усунення.
  9.4. Виконавець зобов'язаний виконати всі гарантійні зобов'язання за свій рахунок. Після виконання гарантійних зобов'язань, Замовник підписує Акт прийнятих робіт з усунення дефектів.
  9.5. Після завершення гарантійного терміну, зазначеного в п. 9.1. цього Договору, Виконавець має право відмовити в безоплатному усуненню будь-яких дефектів щодо сайту. Замовник може укласти з Виконавцем Договір на технічну підтримку сайту тільки на платній основі.

  10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  10.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору.
  10.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  11. ФОРС - МАЖОР

  11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.
  11.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього походження, які виникли без вини Сторін, поза їхньою волею, і їх не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи:
  • обставини непереборної сили, тобто стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо);
  • лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання, мережі Інтернет, аварії);
  • обставини суспільного життя (загрозу війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожі атаки, блокади, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену і неоголошену війну, дія суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, революції, заколоти, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріації, примусове вилучення, захоплення реквізиції, громадські демонстрації, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб);
  • видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.
  11.3. Сторона, яка не має можливості виконати належним чином свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово протягом 15 календарних днів з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону про такі обставини, в іншому випадку вона позбавляється права посилатися на такі обставини.
  11.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль цей Договір може бути розірваний Замовником або Виконавцем шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.
  11.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом - місцевої торгово-промисловою палатою.

  12. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  12.1. Якщо в результаті виконання робіт (надання послуг) за цим Договором і додатками до нього, Виконавцем будуть створені результати інтелектуальної діяльності (далі - «Результати»), Виконавець зобов'язується передати Замовнику виключне право на зазначені Результати робіт на умовах відчуження в повному обсязі. Права передаються без обмеження території і терміну дії. Винагорода Виконавця за передачу (відчуження) виключного права на використання Результатів включено у вартість робіт за Договором.
  12.2. Виконавець і інші фізичні особи, які брали участь у виконанні робіт за дорученням Виконавця, мають право називатися автором створених Результатів за Договором. Ніяке інше обличчя, включаючи Замовника, не може називатися автором даних Результатів. При використанні Результатів, Замовник має право не вказувати авторів Результатів.
  12.3. Виконавець залишає за собою право на розміщення в нижній частині сторінок розробленого сайту гіпертекстового посилання на свій сайт, що представляє собою рядок: «Створення сайту - студія WEB1» або її модифікацію на весь термін дії (охорони) авторських прав, передбачений чинним законодавством України. У разі істотної зміни зовнішнього вигляду сайту Замовником, Виконавець має право вимагати зняття даної посилання, а Замовник зобов'язаний задовольнити вимогу Виконавця.
  12.4. Замовник надає Виконавцю право на використання найменування Замовника в офіційних списках організацій, для яких Виконавець є підрядником в тому вигляді, в якому даний товарний знак Замовника розміщений на сайті Замовника, і надає Виконавцю право на анонсування проміжних результатів робіт і результатів всіх робіт за даною угодою.

  13. ІНШІ УМОВИ

  13.1. Всі зміни і доповнення до даного Договору узгоджуються сторонами, підписуються, оформлюються в вигляді Додатків і Додаткових угод до цього Договору.
  13.2. У вартість робіт по розробці сайту не входить (якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді до договору):
  13.2.1.Виведення сайту на перші позиції у видачі пошукових систем (наприклад, Google, Yandex та інші).
  13.2.2.Внутрішня SEO оптимізація сайту (підготовка і розміщення на сайті seo keywords, descriptions і т.д.) або розміщення контекстної реклами.
  13.2.3.Дизайнерське оформлення листів, які приходять користувачам сайту (листи-підтвердження реєстрації, підтвердження замовлення, шаблон листи для розсилки новин і т.д).
  13.2.4.Реєстрація і ведення груп (профілів) в соціальних мережах.
  13.2.5.Оплата доменного імені або хостингу замовника (контроль за балансом і термінами Замовник здійснює самостійно), якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді до договору.
  13.2.6.Купівля або продовження ліцензії CMS, модулів, плагінів, шаблонів, зображень, шрифтів.
  13.2.7.Підготовка до наповнення сайту контентом (тексти сторінок, зображення, банери), (якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді до договору).
  13.2.8.Розробка або підключення додаткових програмних моделей або графічних елементів, що не були описані в Технічному завданні, що є прототипом або на дизайн макетах сторінок.
  13.2.9.Розробка логотипу або інших елементів фірмового стилю (візитки, листівки, фірмові бланки і т.п.).
  13.2.10. Адаптація та забезпечення коректного функціонування модулів або елементів сайту (шрифти, анімація, калькулятори тощо), які розроблялися для Замовника сторонніми фахівцями.
  13.2.11. Налаштування сервера Замовника.
  13.2.12. Повторне перенесення сайту на інший хостинг і прив'язка доменних імен.
  13.2.13. Контроль за дотриманням термінів з надання Замовником матеріалів або затвердженню проміжних етапів роботи.
  13.2.14. Контроль за термінами і якістю роботи третіх осіб, яких долучає Замовник (дизайнери, фотографи, копірайтери та інші).
  13.2.15. Оновлення контенту сайту (завантаження додаткових фотографій або заміна поточних фотографій товарів, завантаження додаткового опису, характеристик і т.д.).
  13.2.16. Доопрацювання елементів дизайну і функціональних модулів сайту після їх затвердження Замовником.
  13.3. Всі особливості реалізації робіт, істотні для Замовника, повинні бути в явній формі відображені в ТЗ. Якщо в ТЗ не обумовлені будь-які вимоги Замовника, то форма їх реалізації залишається на розсуд Виконавця і не може бути причиною для відмови від приймання виконаних робіт.
  13.4. Листування по електронній пошті: ceo@web1.studio, Телеграм: @web1ua чи  Viber: +380931708704 між Замовником та Виконавцем в рамках даного Договору є офіційним листуванням, має юридичну силу, що підтверджує процес робіт, вироблений за даним Договором. У разі виникнення спору за цим Договором і неможливості його врегулювання мирним шляхом, листування за допомогою електронної пошти ceo@web1.studio, Телеграм: @web1ua чи  Viber:   +380931708704  може бути використано в якості офіційного підтвердження виконуваних робіт.
  Будь-яке листування, включаючи заявки Замовника та відповіді Виконавця, визнається таким, якщо воно здійснено одночасно за наступними електронними адресами з повідомленням про прочитання або повідомленням поштового сервісу про доставку листа:
  ● електронні адреси відповідального представника Замовника: ___________
  з боку Замовника - ____________________-
  ● електронні адреси відповідального представника Виконавця: ceo@web1.studio
  з боку Виконавця: - Гребеник Ю.В.
  13.5. Інформація та/або документи будуть вважатися належним чином передані Стороною по електронній пошті, Телеграм чи Viber в дату і час отримання підтвердження прочитання або доставки будь-яким з адресатів, вказаних в п. 13.4, іншої Сторони. При відсутності доказів фальсифікації - листування по електронній пошті, Телеграм чи Viber вважається офіційним документом. 
  13.6. Даний Договір складений українською мовою в 2-х (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

  14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  Публічний договір-оферта ____________

  про надання послуг веб-хостингу

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на надання послуг веб-хостингу. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.

  1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.

  1.3. Сайт Виконавця розташований за адресою https://web1.studio/.

  1.4. Номером договору є ідентифікаційний код Замовника.

  1.5. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви замовника. В такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються ФОП Гребеник Юрій Валерійович з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2. Предмет договору

  2.1. Згідно цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послугу веб-хостингу відповідно до обраного Замовником тарифу. Перелік тарифів і їх вартість опубліковані на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://uahost.pro/shared-hosting/.

  2.2. Замовник зобов’язується оплатити обрані ним Послуги відповідно до тарифів, зазначеними на веб-сайті Виконавця.

  2.3. До послуги не належать можливості прийому / передачі електронних повідомлень в офісі Виконавця, настроювання або діагностування персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Замовника, навчання навичкам роботи в мережі Інтернет та користування персональним комп’ютером.

  3. Вартість Послуг та порядок розрахунків

  3.1. Вартість Послуг, що надаються Замовнику за цим Договором, вказується на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://uahost.pro/shared-hosting/.

  3.2. Виконавець надає Замовнику рахунок електронною поштою, або другими електронними каналами зв’язку для передплати Послуг не менше ніж за 5 календарних днів до моменту закінчення розрахункового періоду. Замовник оплачує рахунок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. У разі повної або часткової несплати в зазначений термін, Виконавець має право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати послуг. Замовник має право сплатити послуги хостингу протягом 7 днів після призупинення послуг. Якщо замовник не сплатив послуги протягом 7 днів після призупинення послуг, виконавець має право видалити всі дані замовника з сервера. У разі звернення замовника після видалення данних з проханням відновити роботу сайту або забрати бекап (резервну копію) сайту, замовник сплачує за бекап плату у розмірі 1000 грн, а у разі відновлення роботи сайту також послугу хостингу на 1 рік.

  3.3. Контактною адресою (e-mail) є адреса, вказана Замовником при формуванні замовлення на сайті Виконавця. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність надання e-mail адреси, і її працездатність.

  3.4. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України у вигляді передоплати. Мінімальний період замовлення становить 12 (дванадцять) місяць.

  3.5. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснюваних ним платежів за послуги, які надає виконавець за договором.

  3.6. Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця сплачуються Замовником.

  3.7. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та / або публікації на веб-сайті Виконавця (https://uahost.pro), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.

  3.8. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі “Призначення платежу” обов’язково повинен бути вказаний номер отриманого Замовником рахунку. У разі відсутності номера рахунку в платіжному документі, Виконавець не гарантує зарахування отриманої суми в якості оплати виконаних послуг.

  3.9. Виконавець може змінювати тарифи на надання Послуг. Нові тарифи доводяться до відома Замовника шляхом публікації на веб-сайті Виконавця та / або відправки на контактну електронну адресу Замовника повідомлень. Замовник може не погодитися з таким підвищенням та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту публікації на сайті або отримання повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення про підвищення тарифів означає, що він згоден з новими тарифами та всіма зобов’язаннями з оплати. Зниження тарифів на Послуги здійснюється Виконавцем без попереднього повідомлення.

  3.10. Виконання Послуг підтверджується Актом прийому-передачі послуг (виконаних робіт), який Замовник зобов’язується підписати протягом 10 календарних днів з моменту отримання Акту від Виконавця.

  3.11. Сторони домовилися, що через специфічність Послуг, що надаються Замовнику, Послуги вважаються наданими з моменту отриманням Замовником на контактну адресу логіна і пароля для користування Послугами. У разі внесення Замовником оплати на наступний період, послуги вважаються наданими з моменту зміни періоду активності послуги в системі замовлень. Якщо Замовник має претензії до наданих Послуг, він направляє претензії на поштову адресу Виконавця, або на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше однієї доби з моменту отримання Акту прийому-передачі послуг (виконаних робіт). Послуги вважаються виконаними належним чином, якщо від Замовника не надійшли претензії протягом 30 календарних днів з моменту надання Послуг.

  4. Права і обов’язки Сторін

  4.1. Виконавець зобов’язаний:

  4.1.1. Надавати послуги відповідно до умов обраного Замовником тарифу Послуги.

  4.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для коректних взаємодій при виконанні умов цього Договору.

  4.1.3. У разі порушення умов цього Договору попередити Замовника по електронній пошті про виявлені порушення.

  4.1.4. Повідомити Замовника про факти спроби третіх осіб пошкодити працездатності сайту Замовника, якщо наявність цих випадків вимагає проведення спеціальних дій Виконавця.

  4.1.5. Надіслати Замовнику повідомлення після призупинення надання Послуг у випадках, передбачених п. 4.3.1 цього Договору.

  4.1.6. Не розголошувати і не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала йому відома під час виконання цього Договору.

  4.2. Замовник зобов’язаний:

  4.2.1. При формуванні замовлення на Послугу надавати повну і достовірну інформацію. За наслідки, що виникли внаслідок некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

  4.2.2. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.

  4.2.3. Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет.

  4.2.4. Своєчасно оплачувати Послуги

  4.2.5. Підписувати Акти наданих послуг, виконаних робіт і направляти їх Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання. У разі неотримання Виконавцем підписаного Акту виконаних робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів або вмотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником в повному обсязі, що підтверджується Актом виконаних робіт, який підписаний виконавцем .

  34.2.6. Самостійно стежити за дотриманням норм етикету мережі Інтернет.

  4.2.7. Не вживати ніяких заходів, навмисно або ненавмисно, які можуть привести до порушення функціонування програмного забезпечення та / або системи в цілому.

  4.2.8. Дотримуватися вимог чинного законодавства України та міжнародного законодавства, в тому числі не розміщувати на сайті протизаконні матеріали (порнографія, пропаганда міжнаціональної, міжрасової, міжетнічної ворожнечі, тероризму, наркотиків і т.д.), не порушувати авторські права, суміжні та інші права третіх осіб .

  4.2.9. Не покладати на Виконавця відповідальність за будь-яких претензій і відповідальність за заборгованості, збитки, витрати і витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, які прямо чи опосередковано стосуються Послуг Виконавця.

  4.2.10. Дотримуватись Правил користування послугами віртуального хостингу та мережею Інтернет

  4.3. Виконавець має право:

  4.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг в наступних випадках без попереднього додаткового попередження:

  в разі недотримання Замовником умов цього Договору;

  в разі неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет;

  якщо Виконавець вважає будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, що надаються Замовнику за цим Договором, такими, що завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі.

  в разі, якщо Замовника було викрито в застосуванні несанкціонованого розсилання (спаму) в будь-якій формі;

  в разі порушення Замовником норм етикету мережі Інтернет, а саме використання ненормативної лексики в телефонній розмові або в листуванні з фахівцями Виконавця.

  в разі, якщо надання Послуги Замовнику зачіпає ділову репутацію Виконавця;

  при отриманні відповідних рекомендацій або вимог від співробітників виконавчих органів влади України в разі виявлення порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства.

  3.3.2. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про який можна отримати з відповідних посібників користувача стосовно даного програмного забезпечення, та не несе відповідальності за непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника або його представників.

  4.3.3. При завищених потребах Замовника до апаратних та інших наданих ресурсів, запропонувати Замовнику перехід на інший тариф, а при відмові Замовника – припинити надання Послуг без повернення невикористаних Замовником передплачених коштів.

  5. Відповідальність Сторін

  5.1. Виконавець не несе відповідальності:

  5.1.1. За перебої в наданні Послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та / або третьою стороною.

  5.1.2. За будь-яку шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем Послуг, включаючи випадки, коли Замовник був повідомлений про можливість таких збитків.

  5.1.3. За зміст і достовірність будь-якої інформації, яка передається або приймається шляхом надання Послуг.

  5.1.4. За справність належного Замовнику устаткування та програмного забезпечення, яке використовується Замовником.

  5.1.5 За недоотриманий прибуток і / або дохід, а також непрямі збитки Замовника в період використання або невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця, включаючи випадки, коли Замовник був повідомлений про можливість таких втрат.

  5.1.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

  5.1.7. За зміст інформації, розташованої на сайті Замовника.

  5.1.8. За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

  5.1.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

  5.1.10. За некваліфіковані дії Замовника щодо використання хостингу.

  5.1.11. За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник – навмисно або ненавмисно – порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.

  5.1.12. За працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

  5.2. Замовник несе відповідальність:

  5.2.1. За порушення чинного законодавства, вчинене ним або третьою особою шляхом використання Послуг, що надані Замовнику Виконавцем.

  5.2.2. За недотримання умов цього Договору.

  5.2.3. За недотримання строків та порядку оплати Послуг.

  5.2.4. За збереження параметрів доступу до Послуги (логін і пароль) і за збитки, які можуть бути надані в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу по Послуги.

  6. Передача прав та обов’язків

  6.1. Кожна із Сторін може передавати свої права і обов’язки за цим Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

  7. Вирішення спорів

  7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в результаті виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

  7.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами, спір передається на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю в порядку, визначеному чинним законодавством України.

  8. Форс – мажор

  8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, і їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.

  8.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

  8.3. Виконання даного Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

  9. Термін дії та умови розірвання Договору

  9.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами і діє протягом терміну, за який Замовником здійснена передплата Послуг.

  9.2. У разі здійснення Замовником до закінчення терміну дії Договору передоплати Послуг на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які вказані в цьому Договорі.

  9.3. Даний Договір може бути розірваний:

  9.3.1. На підставі пунктів 3.5, 3.10, 4.2.10, 4.3.1, 5.2.2 та 8.3

  9.3.2. За бажанням однієї із Сторін, про що має бути повідомлена інша Сторона не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

  9.3.3. За взаємною згодою Сторін.

  9.3.4. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.

  9.3.5. Розірвання Договору не звільняє Замовника від обов’язку сплатити Виконавцю заборгованість за надані Послуги.

  9.3.6. У разі дострокового припинення надання Послуг, Замовнику здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу (оплата за місяць, протягом якого обслуговування було припинено не повертається), за умови відповідного звернення Замовника.

  10. Інформація

  10.1. Виконавець може в будь-який момент, без отримання окремого узгодження Замовника, включати отримані від Замовника персональні дані в відповідну базу персональних даних Виконавця, публікувати у відкритих джерелах його персональні дані для виконання умов цієї оферти і здійснювати обробку таких даних відповідно до встановленої Виконавцем і законодавством України метою і з дотриманням законодавства України.

  11. Заключні положення

  11.1. З моменту підписання цього Договору всі попередні угоди, домовленості, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.

  11.2. Всі Додатки, Додаткові Угоди, поправки до даного Договору, підписані уповноваженими представниками обох Сторін, є його невід’ємною частиною.

  РЕКВІЗИТИ Виконавця

  1. Правила користування Послугами віртуального хостингу.

  1.1. При користуванні Послугами забороняється:

  1.1.1. Обмежувати доступ інших користувачів або перешкоджати іншим користувачам використовувати Інтернет.

  1.1.2. Розсилати SPAM. Несанкціонована розсилка (spam) є неприйнятним дією. Домен Замовника та ім'я його фізичного сервера не повинні виступати в якості відправника, посередника та / або бути посиланням в електронних повідомленнях та / або електронній пошті таких розсилок незалежно від того, через які сервери проводиться така розсилка. Крім цього, забороняється несанкціонована розсилка в середовищах SMS, ICQ і т.п. з використанням в тій чи іншій формі Послуг Виконавця. Будь-який користувач, який здійснює розсилку листів без запиту (spam) буде негайно заблокований з повідомленням або без такого.

  1.1.3. Розсилати більше 20 листів з одного домену за 1 годину часу.

  1.1.4. Опублікувати або передавати за допомогою Послуг будь-яку інформацію, поширення якої прямо чи опосередковано суперечить Українському законодавству та / або Міжнародному праву.

  1.1.5. Опублікувати або передавати за допомогою Послуг будь-яку інформацію та програмне забезпечення, які включають в себе комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

  1.1.6. Використовувати Послуги для перешкоджання роботі комп'ютерних систем Виконавця та / або його клієнтів, сканування та другі деструктивні дії, як щодо комп'ютерних мереж і систем Виконавця, так і інших мереж і систем Інтернету.

  1.1.7. Використовувати Послуги для незаконного / неавторизованого доступу до комп'ютерних систем та мереж як Виконавця, так і доступних через Інтернет комп'ютерних систем та мереж третіх осіб.

  1.1.8. Відсилати, публікувати, передавати, відтворювати або розповсюджувати за допомогою Послуг будь-яким способом отримане програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами без дозволу власника.

  1.1.9. Використовувати особисті або надані інформаційні ресурси (поштові скриньки, адреси електронної пошти, сторінки WWW тощо) в якості контактних координат при здійсненні будь-якого з вищезазначених дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені ці дії.

  1.1.10. Для тарифів Linux хостингу - ініціювати процеси на сервері, які займають більше ніж 256 Мб (VIP1), 512 Мб (VIP2), 512 Мб (VIP3), 512 Мб (VIP5) оперативної пам'яті і / або більше 5% будь-якого з доступних системних ресурсів протягом більше 20 секунд процесорного часу сервера.

  1.1.11. Запускати в межах облікового запису віртуального хостингу резидентні програми, демони, chat-програми, відкриті / публічні проксі, програми, що працюють по протоколу IRC та Jabber і програмне забезпечення для Майнінг, використовувати сканери мережі, програми для підбору паролів, кейлоггери, spam-генератори, сервери онлайн-ігор.

  1.1.12. Розміщувати на одному акаунті більше 200 000 файлів; кількість таблиць в MySQL / PostgresSQL має бути не більше 1000 штук; розмір бази MySQL / PostgresSQL не повинен перевищувати 2 Гб; зберігати пошту розміром не більше 1 Гб на один поштовий акаунт.

  1.1.13. Під час безкоштовного тестування (безкоштовний період надання хостингу в рамках пакетів розробки сайтів) використовувати такі групи ПО: Майнер криптовалюта, клієнти або вузли P2P мереж, клікери, генератори трафіку, боти соц.сетей, клієнти розподілених мережевих обчислень, відкриті / публічні проксі, SPAM-генератори, сервери онлайн ігор. При порушенні одного з умов тестування, ми залишаємо за собою право, в односторонньому порядку, видалити всі тестові послуги користувача.

  1.2. Виконавець залишає за собою право відмовити в пересиланні або видалити будь-яку інформацію або матеріали, які порушують цей Договір, чинне законодавство України, загальноприйняті і міжнародні норми етикету в мережі Інтернет.

  1.3. Послуга «Необмежений трафік" надається в блоці максимально 100 Гб для тарифів загального хостингу. При досягненні або перевищенні ліміту, Виконавець збільшує ліміт трафіку після повідомлення з боку Замовника.

  2. Правила користування мережею Інтернет.

  2.1. Через послуги, що надає Виконавець, Замовник може користуватися як безпосередньо самими Послугами так і їх складовими. Крім інформації і послуг, вказаних в цьому Договорі, Виконавець не постачає та не контролює інформацію, послуги та товари, які розміщені або реалізуються через мережу Інтернет.

  2.2. Всі товари, інформація і послуги, які пропонуються в мережі Інтернет, надаються третіми сторонами, які не пов'язані з Виконавцем (за винятком послуг, вказаних в цьому Договорі). Замовник бере на себе повну відповідальність і ризик за використання Послуг та мережі Інтернет.

  2.3. Виконавець не дає ніяких гарантій - прямих або опосередкованих (включаючи, без обмежень, гарантії дотримання прав власності або придатності для конкретної мети) на будь-які товари, інформацію та послуги, що надаються через мережу Інтернет третіми особами. Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати, втрати або збиток, прямо або побічно виникли в результаті надання Послуг.

  2.4. Замовник самостійно несе відповідальність за точність, повноту і достовірність інформації, розташованої на сайті Замовника.

  2.5. Замовник усвідомлює, що Інтернет містить не відредаговані матеріали, деякі з яких мають відвертий сексуальний характер або можуть містити образливу для декого інформацію. Виконавець не контролює ці матеріали і не несе за них ніякої відповідальності.

  Договір № _______________

  на консультування з питань інформатизації

  ____________

  Фізична особа - підприємець Гребеник Юрій Валерійович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців номер запису в реєстрі № 2 053 000 0000 004064 від 05.04.2018 року, надалі — «Виконавець», з одного боку та __________________________________________, надалі — «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», склали цей договір, надалі — «Договір», про наступне:

  1. Визначення і терміни

  Нижчеподані терміни мають таке значення тільки для цього Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно послуг, що надаються за цим Договором:

  1.1. Договір — цей документ на двох сторінках в двох ідентичних дійсних екземплярах, всі додатки та додаткові угоди до нього, якщо вони відповідають п.8.2.

  1.2. Послуги – консультаційні послуги з питань інформатизації, які Виконавець надає Замовнику відповідно до умов Договору.

  2. Предмет Договору.

  2.1. Предметом Договору є платне надання Виконавцем Замовнику Послуг консультування з питань інформатизації, пов'язаними з оптимізацією сайту Замовника, на умовах Договору. Об’єм, терміни, періодичність та місце надання послуг узгоджуються по електронній пошті, телефону, скайпу, особисто або письмово.

  3. Права та обов’язки сторін

  3.1. Сторони зобов’язані:

  3.1.1. Дотримуватись умов Договору. Не розголошувати фінансову та будь-яку іншу інформацію по даному Договору (у тому числі його умови) без попередньої згоди іншої Сторони впродовж дії Договору, якщо інше не передбачено умовами цього Договору і/або чинним законодавством України. Співробітники та інші особи, що мають і/або отримали доступ до даного Договору, також повинні виконувати вимогу про конфіденційність протягом усього періоду зберігання конфіденційності.

  3.1.2. При зміні реквізитів не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати зміни сповістити іншу Сторону, інакше виконання зобов’язань за колишніми реквізитами буде вважатись належним та своєчасним.

  3.2. Виконавець зобов’язаний:

  3.2.1. Якісно надати Замовнику Послуги відповідно до Договору.

  3.3. Виконавець має право:

  3.3.1. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань по наданню Послуг за Договором

  3.3.2. Публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Замовнику.

  3.4. Замовник зобов’язаний:

  3.4.1. Сплачувати Послуги Виконавця з Договору у встановлені в Договорі терміни та порядку.

  3.4.2. Не розголошувати методи та способи надання послуг за цим Договором, які стали йому відомі протягом терміну дії даного Договору та 2 (два) роки після його закінчення.

  3.4.3. Розмістити гіпертекстове посилання на сайт Виконавця з головної сторінки свого Сайту.

  3.4.4. Своєчасно підписувати акти прийому-здачі наданих послуг.

  3.5. Замовник має право:

  3.5.1. В будь-який час перевіряти хід і якість послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись в його діяльність.

  4. Вартість послуг та умови оплати

  4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за Договором, визначається Виконавцем, виходячи з кількості часу, необхідного на надання Послуг, та складності завдання. При цьому суть завдання узгоджується Сторонами в ході надання Послуг.

  4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в українських гривнях у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний у розділі 9 Договору.

  4.3. Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати. Замовник робить авансовий платіж у розмірі 100% (ста відсотків) від вартості Послуг, що замовляються, на підставі рахунка, виставленого Виконавцем Замовнику на оплату («Рахунок»), протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту виставлення Рахунка, якщо не вказано інше в додатку №1 до цього договору.

  4.4. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. В окремих випадках на власний розсуд Виконавця підтвердженням факту оплати може бути: а) факсимільна копія платіжного доручення у разі безготівкової форми оплати; б) верифікація Виконавцем факту платежу на користь Виконавця через платіжну систему в разі здійснення Замовником електронного платежу.

  5. Гарантії та відповідальність

  5.1. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Договору, Виконавець не надає жодних інших прямих або домислюваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов відносно відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

  5.2. Укладаючи Договір, Замовник (чи представник Замовника, в т. ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

  5.2.1. Замовник (представник Замовника) надав достовірні дані про Замовника (представника Замовника) для оформлення платіжних документів з оплати Послуг.

  5.2.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника): а) повністю ознайомився з умовами Договору, б) повністю розуміє предмет Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

  5.2.3. Замовник (представник Замовника) має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

  5.3. Сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 1% вартості Послуг за Договором.

  5.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання зобов'язань Сторонами за Договором стало наслідком подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні відвернути розумними заходами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, зокрема: війна, повстання, страйк, землетрус, повінь, інші стихійні лиха, пожежа, збої енергопостачання, що сталися не з вини Сторін, дії та акти органів влади, прийняті після укладення Договору, які роблять неможливим виконання зобов'язань, встановлених Договором, та інші непередбачувані обставини і непідконтрольні сторонам події та явища включно, але не обмежуючись зазначеним.

  5.5. Заходи відповідальності Сторін, не передбачені цим Договором, здійснюються відповідно до норм чинного законодавства України.

  6. Порядок здавання та приймання послуг

  6.1. Оплата Замовником нового Рахунку (авансовий платіж за Послуги, що замовляються) є підтвердженням того, що Послуги за попередніми Рахунками вважаються наданими Виконавцем належним чином та прийнятими Замовником в повному обсязі. Після оплати нового Рахунку претензії щодо недоліків в Послугах, наданих за попередніми Рахунками, в т.ч. за кількістю та якістю, не приймаються.

  6.2. Якщо впродовж 30 календарних днів з дати сплати Рахунку Замовник не направляє письмову мотивовану відмову від прийняття Послуг за допомогою факсимільного та/або поштового зв'язку цінним листом з описом вкладення, Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином в повному обсязі і прийнятими Замовником у повному обсязі.

  7. Строк дії та порядок розірвання договору

  7.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє:

  а) до моменту виконання Сторонами зобов'язань за Договором, а саме оплати Замовником вартості Послуг і надання Виконавцем Послуг в обсязі, що відповідає вартості Послуг, або

  б) до моменту розірвання Договору.

  7.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін у будь-який час.

  7.3. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору, при умові сплати Виконавцеві понесених ним витрат. При цьому Сторони домовились, що:

  — при односторонній відмові Замовника від виконання Договору пізніше ніж через 7 календарних днів після сплати Рахунку витрати Виконавця становитимуть 50% вартості Послуг;

  — при односторонній відмові Замовника від виконання Договору пізніше ніж через 15 календарних днів після сплати Рахунку витрати Виконавця становитимуть 100% вартості Послуг.

  7.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку відмовитись від виконання Договору в будь-який момент на власний розсуд, в тому числі після здійснення Замовником авансового платежу. В цьому випадку Виконавець повертає Замовнику вартість сплачених, але фактично не наданих Послуг.

  7.5. Договір може бути розірваний на інших підставах, передбачених цим Договором.

  8. Інші умови

  8.1. Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Суперечки, які не вдається врегулювати шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

  8.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, що вони зроблені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін, крім випадків, передбачених даним Договором. Додатки до даного Договору становлять його невід’ємну частину.

  8.3. Місце укладення договору: Україна, м. Бровари.

  8.4. З дати вступу у силу Договору припиняється дія будь-яких інших угод між Сторонами щодо умов Договору.

  9. Реквізити сторін:

  м. Бровари ___________

  ________________________________________________________________________, з одного боку, і

  Фізична особа-підприємець Гребеник Юрій Валерійович, ІПН 2966903950, іменований в подальшому Виконавець, що діє на підставі Виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців, з іншого боку,

  разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона, уклали цей договір на технічну підтримку сайту (далі по тексту - Договір) про наступне:

  Терміни та визначення: 

  Сайт Замовника (інформаційний ресурс) - сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, об'єднаних під одним доменним ім'ям або ip-адресою, використовуваних Замовником або належать йому, і розміщених в мережі інтернет за адресою ____________.

  Контент - інформаційне наповнення сайту (текстова інформація, зображення, відеоматеріали та ін.).

  Технічна підтримка - послуги, що надаються за окремими запитами (заявками) Замовника щодо змін сайту Замовника, видалення або доповнення інформації на сайті Замовника, інші послуги, передбачені Договором.

  1. Предмет договору

  1.1. Відповідно до Договору Виконавець зобов'язується за завданням Замовника та на сайті Замовника надавати останньому послуги з технічної підтримки, зазначені в п. 1.2 Договору (далі по тексту - Послуги), а Замовник зобов'язується оплачувати їх в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

  1.2. У технічну підтримку сайту Замовника входить наступний перелік послуг:

  - обслуговування сайту: підтримка працездатності сайту, створення і зберігання резервних копій сайту, налаштування сервера.

  - екстрене відновлення сайту після збою, атаки.

  - обслуговування сайту і дрібні доопрацювання на прохання Замовника. Консультування з питань функціонування сайту і його компонентів.

  * В дану послугу не входить купівля модулів, що оплачується окремо.

  1.3. Послуги з технічної підтримки, передбачені п. 1.2 Договору, надаються Виконавцем протягом 3-х робочих днів, з моменту, передбаченого п. 4.1 Договору, і на підставі поданої Замовником заявки.

  В термін, протягом якого надаються послуги, входить максимальна кількість часу, що витрачається Виконавцем на надання послуг і становить 10 годин на місяць.

  1.4. Відповідно до Договору на Виконавця покладається обов'язок надати послуги аж до зафіксованих Сторонами максимальних обсягів, а Замовник має право вимагати від Виконавця надання передбаченого Договором виконання у встановлений Сторонами період. При цьому обов'язок по оплаті послуг у Замовника виникає незалежно від того, чи було затребувано ним відповідне виконання від Виконавця чи ні.

  2. Терміни надання послуг

  2.1. Послуги надаються Виконавцем протягом терміну і в межах максимальної кількості часу, встановленого п. 1.3 Договору.

  При необхідності надання послуг в більшому обсязі, послуги надаються відповідно до п. 4.12 Договору.

  2.2. Продовження послуги з технічної підтримки здійснюється в порядку, передбаченому п. 4.15 Договору.

  3. Права і обов'язки сторін

  3.1. Замовник зобов'язується:

  3.1.1. Оплачувати послуги в порядку, розмірі та строки, передбачені Договором.

  3.1.2. Для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором надати йому доступ до адміністративної панелі сайту Замовника і (або) доступ до файлів сайту Замовника по ftp протоколу, і (або) інші необхідні доступи до сайту Замовника в обсязі, необхідному для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором.

  3.1.3. Надати Виконавцю доступ до програмного коду інформаційного ресурсу і його баз даних, а також інші матеріали, необхідні для внесення в нього необхідних оновлень і доповнень для виконання Виконавцем поставлених перед ним завдань (заявок).

  3.1.4. Прийняти від Виконавця надані послуги.

  3.1.5. Своєчасно передавати всі необхідні документи та інформацію.

  3.1.6. Не вчиняти будь-яких дій, які можуть привести до перебоїв функціонування свого сайту, в тому числі дій, які пов'язані з підвищеним навантаженням на сайт, якщо дані дії впливають на ефективність поставлених перед Виконавцем завдань (заявок).

  3.1.7. Не використовувати інформацію, отриману від Виконавця способами, здатними привести до нанесення збитку інтересам Виконавця.

  3.1.8. Призначити відповідальну особу, яка буде давати усні та письмові роз'яснення Виконавцю, пов'язані з наданням послуг, і письмово інформувати про це Виконавця.

  3.2. Виконавець зобов'язується:

  3.2.1. Організувати і забезпечити належне надання Замовнику послуг.

  3.2.2. Надавати послуги в порядку, передбаченому Договором.

  3.2.3. Надавати послуги особисто.

  3.2.4. Не передавати права доступу до сайту Замовника третім особам і не використовувати їх іншим чином, здатним привести до нанесення збитку інтересам Замовника.

  3.2.5. Консультувати Замовника з усіх питань, що стосуються функціонування і розвитку сайту Замовника. Складність питання, обсяг і терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку Виконавцем самостійно. Консультація проводиться в робочі дні з понеділка по п'ятницю, в період з 9:00 до 17:00.

  3.3. Замовник має право:

  3.3.1. Вимагати від Виконавця надання інформації з питань організації та забезпечення належного надання послуг.

  3.3.2. Вимагати належного і своєчасного надання послуг.

  3.3.3. Відмовитися від виконання Договору в порядку, передбаченому п. 8.3.1 Договору.

  3.3.4. Перевіряти хід і якість послуг, що надаються, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Виконавця.

  3.3.5. Звертатися до Виконавця з усіх питань, пов'язаних з наданням послуг за Договором.

  3.4. Виконавець має право:

  3.4.1. Самостійно визначати форми і методи надання послуг виходячи з вимог Замовника, а також конкретних умов Договору та відповідних заявок Замовника.

  3.4.2. Самостійно визначати систему оцінок заявок Замовника в порядку, передбаченому п. 4.4 Договору.

  3.4.3. Самостійно визначати склад фахівців, необхідних для надання послуг за Договором.

  3.4.4. Вимагати оплати за Договором.

  3.4.5. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання чи неповного або невірного надання Замовником інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором.

  3.4.6. Розірвати Договір або призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором у разі порушення Замовником умов Договору.

  4. Порядок надання послуг

  4.1. Датою початку надання послуг за Договором є дата, наступна за датою укладення Договору.

  4.2. Послуги, передбачені Договором, надаються Виконавцем в наступному порядку:

  4.2.1. На підставі виставленої Замовником заявки, в якій Замовник самостійно визначає перелік необхідних послуг. Заявку замовник направляє на контактний емейл виконавця: ceo@web1.studio

  4.2.2. На підставі проведеного Виконавцем аудиту сайту Замовника відповідно до поданої ним заявки на проведення аудиту та виявлення помилок.

  У цьому випадку Замовник оформляє заявку на аудит сайту Замовника та виявлення помилок, після чого Виконавцем формується і направляється Замовнику звіт по виявлених помилок і рекомендацій щодо їх усунення. Звіт направляється на адресу електронної пошти Замовника, який оцінює критичність виявлених помилок і в разі необхідності залишає заявку на повне або часткове (з визначенням переліку необхідних послуг) їх усунення.

  Сторони встановили, що у вартість послуг включається аудиту сайту Замовника, проведений Виконавцем відповідно до цього пункту. Час, що витрачається Виконавцем на аудит сайту Замовника понад зазначеного часу, враховується в порядку, передбаченому п. 4.11 Договору.

  4.3. Заявки, передбачені п. 4.2 Договору, оформлюються шляхом направлення заявки на єдину пошту технічної підтримки Виконавця ceo@web1.studio. Заявка може бути відправлена ​​тільки з адреси електронної пошти Замовника ________________.

  4.4. Після отримання заявки Виконавцем проводиться її оцінка, в ході якої визначається необхідна кількість часу і перелік необхідних послуг для виконання (якщо Замовником він не визначений або є невірним).

  В процесі виконання заявки перелік необхідних послуг і необхідна кількість часу для їх виконання можуть змінюватися, про що Виконавець повідомляє Замовника.

  4.5. Необхідна кількість часу і перелік необхідних послуг будуть відображені у відповідному листі за кожною заявкою.

  4.6. У разі незгоди Замовника з переліком необхідних послуг і (або) необхідною кількістю часу для виконання заявки, Замовник протягом 3-х днів повідомляє Виконавця про причини, за якими він вважає цю оцінку неприпустимою.

  Повідомлення Виконавця здійснюється в наступному порядку: через еmail.

  4.7. При наявності суперечок в оцінці отриманої Виконавцем заявки і недосягнення згоди протягом 3-х днів, заявка вважається відкликаною.

  4.8. При відсутності розбіжностей між Сторонами Виконавець приступає до виконання заявки після закінчення часу, передбаченого п. 4.6 Договору.

  4.9. Послуги, передбачені Договором, надаються Замовнику дистанційно, за допомогою мережі інтернет, для чого Замовник надає Виконавцю доступ до адміністративної панелі сайту Замовника та іншими даними, передбаченим п. 3.1.2 - 3.1.3 Договору.

  4.10. Замовник має право подати Виконавцю необмежену кількість заявок.

  4.11. Час, що витрачається Виконавцем на виконання кожної заявки (в тому числі час, витрачений за заявкою на проведення аудиту сайту Замовника, що перевищує аудит, передбачений п. 4.2 Договору), підсумовується і враховується Виконавцем при визначенні часу, витраченого на Замовника.

  4.12. У разі необхідності надання Замовнику послуг в більшому обсязі, ніж це передбачено в п. 1.3 Договору, Замовник оплачує перевитрачені години окремим рахунком, який визначається в порядку, передбаченому п. 5.4 Договору. При цьому Виконавець приступає до виконання заявки тільки після узгодження з Замовником.

  4.13. Невикористаний Замовником час, передбачене п. 1.3 Договору, не переноситься на наступний період, і послуга вважається наданою. Відсутність заявки з боку Замовника не є підставою для повернення грошових коштів або відмови в їх сплати.

  4.14. Сторони встановили, що Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги аж до зафіксованих Сторонами максимальних обсягів, а Замовник має право вимагати від Виконавця надання передбаченого Договором виконання. При цьому Замовник зобов'язаний оплачувати послуги незалежно від того, чи було затребувано їм відповідне виконання від Виконавця чи ні.

  4.15. Якщо за 30 календарних днів до моменту закінчення у Замовника терміну надання послуг жодна із Сторін не заявить про свій намір припинити його дію, термін надання послуг вважається продовженим на наступний період.

  Зміна, відміна термінів і (або) вартості надання Замовнику послуг, а також зміна і (або) доповнення інших даних узгоджуються Сторонами в наступних додатках до Договору, які є його невід'ємною частиною. Кожний наступний додаток не змінює і не доповнює попередню угоду, якщо в подальшому додатку не передбачено інше. У разі якщо умови застосування суперечать умовам Договору, то умови застосування дійсні на період дії цієї програми.

  5. Вартість послуг і порядок розрахунків

  5.1. Вартість послуг Виконавця за Договором становить 5000 грн (п'ять тисяч гривень, 00 копійок) в місяць, без ПДВ.

  5.2. Вартість послуг включає в себе всі витрати Виконавця, пов'язані з наданням послуг.

  5.3. Оплата за Договором здійснюється протягом з-х робочих днів з моменту здачі-приймання послуг або з моменту, коли послуги вважаються прийнятими в порядку, передбаченому в розділі 6 Договору.

  5.4. У разі надання Замовнику більшого обсягу послуг, ніж це передбачено в п. 1.3 Договору, оплата послуг здійснюється Замовником з розрахунку: 500,00(п’ятсот) грн. на годину.

  5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг, що надаються, про що Виконавець повідомляє Замовника. Повідомлення надсилається за 30 календарних днів до зміни вартості, шляхом направлення на адресу електронної пошти Замовника.

  Вартість попередньо оплачених послуг не можуть бути змінені.

  5.6. Спосіб оплати за Договором: перерахування Замовником грошових коштів у валюті Українська гривня (грн) на рахунок Виконавця. При цьому обов'язки Замовника в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

  6. Порядок здачі-прийому послуг

  6.1. Щомісяця, в термін до 30 числа наступного місяця, за яким надавалися послуги, Виконавець передає Замовнику Акт здачі-приймання наданих послуг (далі по тексту - Акт).

  6.2. Акт надсилається за допомогою еmail.

  6.3. Оригінал акту, що передбачений п. 6.1 Договору, надсилається на адресу (місцезнаходження) Замовника.

  6.4. Разом з Актом Виконавець передає Замовнику наступні документи: перелік виконаних робіт.

  6.5. Протягом 7 календарних днів з дня отримання Акту та документів, зазначених у п. 6.4 Договору, Замовник зобов'язаний підписати і повернути Акт Виконавцю або направити Виконавцю мотивовану відмову від прийому послуг та підписання Акту.

  6.6. Підписаний Замовником Акт або мотивовану відмову від приймання послуг та підписання Акту направляються Замовником на еmail: ceo@web1.studio

  6.7. Послуги вважаються наданими належним чином, якщо Замовник протягом 7 календарних днів з дня отримання Акту не пред'явить Виконавцю письмових вимог про невідповідність наданих послуг.

  6.8. Оплата послуг з боку Замовника є підтвердженням приймання послуг та підписання Акту.

  6.9. Відсутність заявки з боку Замовника протягом встановленого Сторонами строку не є підставою для відмови в підписанні Акту.

  6.10. При наявності обґрунтованих письмових вимог Замовника про невідповідність наданих послуг Сторони встановлюють термін для їх усунення, який додатково Замовником не оплачується.

  7. Відповідальність сторін

  7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

  7.2. Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованої письмової вимоги Сторін.

  7.3. За порушення термінів оплати послуг за Договором Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 5% відсотків від вартості неоплачених послуг за кожен день прострочення, але не біліше 100%

  7.4. Виплата неустойки не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених Договором.

  7.5. Протягом терміну дії Договору і протягом наступного місяця після закінчення терміну дії Договору кожна зі Сторін повинна утримуватися від прямих або непрямих дій, результатом яких може стати розірвання трудового договору між іншою Стороною Договору та її працівником. Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про обставини, здатні привести до розірвання трудових договорів між Сторонами і їх працівниками.

  8. Підстави зміни і розірвання договору

  8.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством.

  8.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом 30 календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

  8.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому (позасудовому) порядку у випадках:

  8.3.1. У будь-який час за умови оплати Виконавцю послуг, що надаються за поточний період (місяць), в якому Замовником заявлено вимогу про розірвання Договору.

  8.3.2. Якщо Замовником виявлені істотні недоліки наданих послуг або інші істотні відступи від умов Договору.

  8.4. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому (позасудовому) порядку у випадках:

  8.4.1. Порушення Замовником термінів оплати послуг за Договором.

  8.4.2. У випадку, передбаченому п. 3.4.6 Договору.

  9. Вирішення спорів з договору

  9.1. Претензійний порядок досудового врегулювання спорів з Договору є для Сторін обов'язковим.

  9.2. Претензійні листи направляються Сторонами нарочно або рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення останнього адресату за місцезнаходженням Сторін.

  9.3. Направлення Сторонами претензійних листів іншим способом, ніж зазначено в п. 9.2 Договору, не допускається.

  9.4. Термін розгляду претензійного листа становить 14 робочих днів з дня отримання останнього адресатом.

  9.5. Спори з Договору вирішуються в судовому порядку.

  10. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

  10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

  10.2. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 30 календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обґрунтованих документів, виданих компетентними органами.

  10.3. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

  11. Інші умови

  11.1. Сторони визнають, що якщо будь-яке з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

  11.2. Договір, додатки, доповнення та зміни до нього, інші документи, що оформляються в рамках виконання Договору, підписані уповноваженою особою відповідної Сторони, можуть бути передані протилежній Стороні за допомогою факсимільного (факс), електронного (електронна пошта) зв'язку, через Skype. При цьому направлення оригіналів документів є обов'язковим для Сторін. Датою отримання зазначених документів при передачі по факсимільному зв'язку (факс) визнається дата передачі, по електронного зв'язку (електронна пошта) і через Skype - дата відправки повідомлення. Документи, передані через факсимільний, електронний зв'язок та через Skype відповідно до умов цього пункту визнаються Сторонами документами, що володіють повною юридичною силою, що мають просту письмову форму, повноцінними доказами в судових розглядах до моменту отримання оригіналів відповідних документів. У разі розбіжності змісту документа, переданого за допомогою факсимільного, електронного зв'язку, через Skype і оригіналу документа, підписаного обома Сторонами, пріоритетом вважається зміст оригіналу документа.

  11.3. Договір складений в 2 (двох) примірниках українською мовою по одному для кожної із Сторін.

  12. Адреси, реквізити та підписи сторін

  Залишились питання?

  Не соромтесь запитати нас що вас цікавить